КЊИЖЕВНА ОМЛАДИНА СРБИЈЕ

Књижевна омладина Србије је институција основана 1971. године у Београду, са циљем да промовише књижевно стваралаштво младих људи.
Као издавач, Књижевна омладина Србије је специјализована за издавање прве књиге, односно проналажење младих талената и објављивање њихових рукописа.
Такође, посебна пажња се посвећује делима која представљају културно наслеђе Србије.
Током четири деценије рада, наша издавачка кућа афирмисала је најпризнатија имена српске књижевности, који су такође освојили најзначајније књижевне награде. Светислав Басара, Горан Петровић и Давид Албахари су добитници чувене НИН-ове награде, док су песникиње Љубица Арсић и Мирјана Павловић, добитнице награде „Исидора Секулић“. Треба навести и да су наведени писци превођени на више светских језика. А ту су и Исидора Бјелица, Предраг Марковић, Владимир Пиштало, Александар Јерков, Никола Вујчић, Александар Чотрић, и многи други.

Током седамдесетих и осамдесетих година, Књижевна омладина Србије је била позната и по издању часописа „Књижевна реч“, који се штампао и продавао у тиражу од 8000 примерака и у ком су своје текстове објављивали великани тадашње књижевне сцене.
Међутим, распадом Југославије, долази до стагнације у раду Књижевне омладине Србије, која је ипак, и поред свих тешкоћа, за разлику од сличних институција у другим источним земљама, успела да опстане као издавачка кућа, само са много мањим фондом објављених наслова током године.

Такав тренд се задржао до 2008. године, када се Књижевна омладина Србије, захваљујући новом уредништву, поново укључује у књижевне токове, стављајући у први план младе и неафирмисане писце, који својим талентом и начином писања заслужују место у српској књижевности.

Већ наредне године, установљена је књижевна награда „Пегаз“ која сваког месеца обогаћује новим издањима младих писаца и песника. Без обзира на финансијску ситуацију, ова издавачка кућа опстаје захваљујући даноноћном раду уредништва и својих аутора који су укључени у рад, верујући да ће својим радом утицати да књижевност у Србији достигне ниво који заслужује.

Оно по чему се разликујемо од осталих је традиција неговања домаће књижевности и афирмација првенствено квалитетних, књижевних дела младих људи, при чему смо једни од ретких који имају Едицију прве књиге "ПЕГАЗ" чиме успешно настављамо традицију очувања културног наслеђа наше земље.

Као доказ успешно постављених циљева и наставка традиције објављивања успешних аутора, јесу и многе прве награде наших аутора на међународним, књижевним конкурсима 2011 г.

Данас, Књижевна омладина Србије објављује по неколико наслова месечно која се налазе у свим боље снабдевеним књижарама у земљи.

Почетком 2011. године, започет је пројекат „Групна промоција – на крилима Пегаза“, који обухвата путовања аутора по градовима у Србији и заједничку промоцију њихових издања у културним институцијама.

Циљ овог пројекта је промовисање дела наших аутора у свим деловима Србије, међусобно дружење аутора, размена искустава и идеја, као и директан контакт на релацији аутор – читалац.

Слоган наших групних промоција је: ,,

Читањем наших књига, чувате себе и своје потомке.,,

17. октобра 2011 године, прославили смо јубилеј - четрдесет година рада, који је означио почетак једног новог пројекта који ће нашу издавачку кућу подићи на виши ниво и вратити је на место које заслужује. Тог дана објављена је књига:

`` Пегаз – печат времена ,, као један од највећих подухвата наше издавачке куће у српском издаваштву последњих деценија, у којој су објављени делови из књига насталих у току 40 година трајања едиције Пегаз.

Едиције:                                                            Библиотеке:

1. Пегаз ( едиција прве књиге )                            1. Посебна издања
2. Раскршћа                                                        2. Књижевна реч
3. Миленијум                                                      3. Кроз време
4.Звездице                                                          4. Орнаменти

 

За издавача

Верица Секирарски

главни и одговорни уредник

e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Илије Гарашанина бр. 45

Београд 11000, Србија

 

Literary Youth of Serbia is an institution founded in 1971. in Belgrade, in order to promote literary creativity of young people.
As a publisher, literary youth of Serbia has specialized in publishing the first book, and finding young talent and publication of their manuscripts.
Also, special attention is given to works that represent the cultural heritage of Serbia.
During the four decades of work, our publishing house is the most recognized names affirmed in Serbian literature, who also won major literary awards. Svetislav Basara, Goran Petrovic and David Albahari who won the famous NIN award, while the poet Ljubica Arsic and Mirjana Pavlovic, winner of the "Isidora Sekulic". It should be noted and that these writers translated into several languages. And there are Isidora, Predrag Markovic, Vladimir Pistalo, Aleksandar Jerkov, Nikola Vujcic, Alexander Čotrić, and many others.

During the seventies and eighties, literary youth of Serbia was known for her edition of the "literary word", which is published and sold with a circulation of 8000 copies, and in which his texts were published by the then great literary scene.

However, the disintegration of Yugoslavia, there is a stagnation in the work of the literary youth of Serbia, which is still, despite all the difficulties, compared to similar institutions in other eastern countries, managed to survive as a publishing house, only with much smaller fund titles published during the year.

This trend is maintained until 2008. , when the literary youth of Serbia, thanks to a new editor, back on the literary mainstream, foregrounding the young and unestablished writers, whose way of writing talent and deserve a place in Serbian literature.

The following year, established a literary prize "Pegasus" which enriches every month with new releases of young writers and poets. Regardless of the financial situation, the label persists around the clock thanks to the work of its authors and editors involved in the work, believing that their work will influence that literature in Serbia reach the level it deserves.

What makes us different from others is a tradition of nurturing and promotion of domestic literature primarily qualitative, literary works of young people, where we are one of the few who have the first edition of the book "PEGAZ" which successfully continue the tradition of preserving the cultural heritage of our country .
As evidence of success goals and continuing tradition of successful published authors, are many of our first prize by the international, literary competitions g 2011. Today, the literary youth of Serbia publishes several titles per month that are better supplied in all the bookstores in the country. At the beginning of the 2011th year, started the project "Promotion Group - on the wings of Pegasus," which includes travel by the cities in Serbia and joint promotion of their issues in cultural institutions. The aim of this project is to promote the works of our authors in all parts of Serbia, by socializing with each other, exchange experiences and ideas, as well as direct contact between the author - the reader.

The motto of our group is to promote:,, reading our books, keep themselves and their descendants.,,

17th October 2011, we celebrated the anniversary - forty years of work, which marked the beginning of a new project that will raise our label to the next level and return it to the place it deserves. On that day the book was published:
`` Pegasus - mark time, as one of the largest enterprise of our publishers in Serbian publishing in recent decades, in which parts have been published in books produced during the 40 years of the Pegasus series.

 

Editions:                                                                Library:

1. Pegasus (the first edition of the book)                  1. Special Editions 2nd second
2.Crossroads                                                         2.The literary word
3. Millennium                                                         3.Through Time
4. Stars                                                                 4.Ornaments
For publishers

Verica Sekirarski

editor in chief of

e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели @gmail.com

Ilije Garašanina No 45

Belgrade, 11000 Serbia